ගණයා

Sinhala A Buddhist monk
Religion

Targeted Groups

Religions Buddhism 

Variants