Recent Sightings

Showing 1 - 100 of 658,992 sightings
Showing 1 - 100 of 658,992 sightings
8-Nov-2018 tapette France 47.6571027, -2.0824145
8-Nov-2018 tapette France 48.8566101, 2.3514992
8-Nov-2018 tapette Venezuela (Bolivarian Republic of) 8.0018709, -66.1109318
8-Nov-2018 tar baby United States 42.2681569, -83.7312291
8-Nov-2018 tek millet Turkey 40.4617844, 39.4757339
8-Nov-2018 hamba Indonesia -7.9771206, 112.6340291
8-Nov-2018 thalaya India 13.0801721, 80.2838331
8-Nov-2018 thalaya India 11.6398003, 75.8043456
8-Nov-2018 thambiya India 1.3064016, 103.8515792
8-Nov-2018 thalaya United States 37.7792808, -122.4192363
8-Nov-2018 honkey United States 40.7308619, -73.9871558
7-Nov-2018 sudaca Colombia 2.8894434, -73.7838920
7-Nov-2018 trailer trash United States 34.0536834, -118.2427669
7-Nov-2018 hoser Canada 61.0666922, -107.9917071
7-Nov-2018 hayseed United States 26.3013982, -98.1624501
7-Nov-2018 tar baby Australia -24.7761086, 134.7550000
7-Nov-2018 trailer park trash United States 39.7837304, -100.4458825
7-Nov-2018 trailer trash United States 39.7837304, -100.4458825
7-Nov-2018 sudaca Paraguay -25.3715212, -57.5898279
7-Nov-2018 hayseed United States 35.3872218, -94.4248983
7-Nov-2018 trailer park trash United States 29.7589382, -95.3676974
7-Nov-2018 hayseed Canada 61.0666922, -107.9917071
7-Nov-2018 sudaca Paraguay -25.2800459, -57.6343814
7-Nov-2018 kurwa United States 41.3975305, -90.8995898
7-Nov-2018 trailer park trash United States 39.1001050, -94.5781416
7-Nov-2018 house nigger United States 39.7837304, -100.4458825
7-Nov-2018 jiggaboo United States 38.8950092, -77.0365625
7-Nov-2018 jiggaboo United States 35.1490215, -90.0516285
7-Nov-2018 jiggaboo United States 33.7490987, -84.3901849
7-Nov-2018 guizi Philippines 14.5780997, 120.9789148
7-Nov-2018 teuchter United Kingdom 55.8566560, -4.2435817
7-Nov-2018 Uncle Tom United States 28.0394654, -81.9498042
7-Nov-2018 Jihadi India 11.6398003, 75.8043456
7-Nov-2018 Untermenschen Germany 51.0834196, 10.4234469
7-Nov-2018 umlungu Zimbabwe -18.4554963, 29.7468414
7-Nov-2018 gyppo United Kingdom 52.4492074, -2.0514646
7-Nov-2018 umlungu South Africa -34.0527780, 23.3694440
7-Nov-2018 ustasa Bosnia and Herzegovina 43.8519774, 18.3866868
7-Nov-2018 cacorro Colombia -34.4132869, -70.8524073
7-Nov-2018 Inselaffen France 46.6033540, 1.8883335
7-Nov-2018 wazungu Tanzania (United Republic of) -6.5247123, 35.7878438
7-Nov-2018 wazungu Kenya -1.2832533, 36.8172449
7-Nov-2018 wazungu Tanzania (United Republic of) -3.0764084, 37.3539987
7-Nov-2018 frocio Italy 40.7232643, 8.5610074
7-Nov-2018 kafir Indonesia -4.7993356, 114.5632032
7-Nov-2018 kafir Brunei Darussalam 4.4137155, 114.5653908
7-Nov-2018 umlungu South Africa -33.9617051, 25.6207519
7-Nov-2018 Untermenschen Panama 8.3096067, -81.3066246
7-Nov-2018 wetback United States 29.4246002, -98.4951405
7-Nov-2018 wazungu Kenya 1.4419683, 38.4313975
7-Nov-2018 keling Indonesia -6.3025680, 106.8933189
7-Nov-2018 hymie South Africa -28.8166236, 24.9916390
7-Nov-2018 khazar United Kingdom 51.5073219, -0.1276474
7-Nov-2018 knacker Australia -37.8142176, 144.9631608
7-Nov-2018 hymie Japan 36.5748441, 139.2394179
7-Nov-2018 komunjara Croatia 45.5643442, 17.0118954
7-Nov-2018 wigga Israel 29.5569348, 34.9497949
6-Nov-2018 yokel United States 32.7762719, -96.7968559
6-Nov-2018 yokel United States 37.7647993, -122.4629897
6-Nov-2018 thambiya India 1.3064016, 103.8515792
6-Nov-2018 komunjara Croatia 45.8131770, 15.9770480
6-Nov-2018 mestizo Argentina -34.9964963, -64.9672817
6-Nov-2018 mestizo Spain 21.8617316, -102.3074562
6-Nov-2018 mestizo Argentina -42.9165061, -71.3363881
6-Nov-2018 behindert Switzerland 47.3769434, 8.5414061
6-Nov-2018 szkop Poland 51.7687323, 19.4569911
6-Nov-2018 Kushite United States 32.7174209, -117.1627714
6-Nov-2018 thambiya United Arab Emirates 25.0750095, 55.1887609
6-Nov-2018 retard Canada 55.0012510, -115.0021360
6-Nov-2018 retard France 46.6033540, 1.8883335
6-Nov-2018 mulato Venezuela (Bolivarian Republic of) 8.0018709, -66.1109318
6-Nov-2018 varungu South Africa -26.2050000, 28.0497220
6-Nov-2018 murungu Zimbabwe -17.8317730, 31.0456860
6-Nov-2018 malaun Malaysia 2.3923759, 112.8471939
6-Nov-2018 murungu Niger 9.0777746, 7.4231407
6-Nov-2018 buleh Malaysia 3.1055929, 101.6426970
6-Nov-2018 buleh Malaysia 5.8059198, 102.1467582
6-Nov-2018 uncivilised Sri Lanka 6.9349969, 79.8538463
6-Nov-2018 uncivilised Sri Lanka 6.9218124, 79.8655609
6-Nov-2018 allochtoon Netherlands 51.9966792, 4.5597397
6-Nov-2018 uncivilised Australia -37.8142176, 144.9631608
6-Nov-2018 muttal India 13.0801721, 80.2838331
6-Nov-2018 murungu Zimbabwe -18.4554963, 29.7468414
6-Nov-2018 Tunte Spain 27.9165732, -15.5624597
6-Nov-2018 muttal India 9.9261153, 78.1140983
6-Nov-2018 muttal Kuwait 29.3263351, 47.9814749
6-Nov-2018 muttal India 13.0801721, 80.2838331
6-Nov-2018 kwerekwere South Africa -26.6747222, 27.9261111
6-Nov-2018 Kushite South Africa -25.9992620, 28.1259120
5-Nov-2018 putain France 48.6937223, 6.1834097
5-Nov-2018 putain Canada 45.4972159, -73.6103642
5-Nov-2018 putain France 43.9492493, 4.8059012
5-Nov-2018 putain Reunion 46.1999954, -1.3536640
5-Nov-2018 mzungu Kenya 1.4419683, 38.4313975
5-Nov-2018 lagartona Mexico 19.3181532, -99.2778366
5-Nov-2018 race traitor United States 39.8366528, -105.0372046
5-Nov-2018 muzzie United States 29.7589382, -95.3676974
5-Nov-2018 newfie Nigeria 14.1109737, 121.2981313
5-Nov-2018 lagartona Mexico 19.4326009, -99.1333416
5-Nov-2018 lagartona Mexico 19.4743658, -99.2912449